تاثیر روش‌‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌های هرز بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

5 استادیار گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌‌ هرز (پس ازکاشت) بر رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای در خوزستان، آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در4 تکرار طی سال‌های 1388 و 1389 انجام شد.سه روش خاک‌ورزی شامل ماخار + خاک‌ورزیمرسوم (گاوآهن + دیسک + ماله)، ماخار+ کم خاک‌ورزی (دیسک زدن) و خشکه کاری + کم خاک‌ورزی درکرت‌های طولی اجرا گردید. در کرتهای عمودی دو روش کوددهی (پخش کود و کودکاری) به عنوان عامل اصلی روش‌های کنترل علف‌‌‌‌های هرز(یک‌بار کولتیواتور در مرحله چهار برگی (20 سانتیمتری ذرت)، دوبارکولتیوار در مراحل 4 و7برگی ( 40سانتیمتریذرت)، مصرف 2 لیترعلف‌کش نیکوسولفورون] کروز[ درزمان4-3برگی ذرت ،شاهد بدون علف‌‌‌ هرز(وجین دستی) و شاهد با علف‌‌‌‌هرز(بدون هیچ کنترل)به عنوان عامل فرعی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده اجرا شد. جمعیت و وزن خشک بیوماس علف‌های هرز بطور معنی دار (05/0p<) تحت تاثیر آبیاری پیش ازخاک‌ورزی (ماخار) قرارگرفت. ماخار سبب کاهش جمعیت و وزن علف‌‌‌های هرز به میزان 40 و 30 درصد درهفته پنجم گردید. تاثیر دو بار کولتیواتور و کنترل شیمیایی بر میانگین عملکرد دانه وبیولوژیک در تمامی روش‌های خاک‌ورزی از لحاظ آماری یکسان بود.میانگین عملکرد و عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دربلال در روش کودکاری به طورمعنیداری (01/0p<) بیشتر از روش  پخش بود.  بیشترین عملکرد دانه در تیمارماخار+ کم خاک ورزی 9003 کیلو گرم در هکتار به‌دست آمد. تیمار دو بار کولتیواتور نسبت به کنترل شیمیایی به  طور معنی داری جمعیت و وزن علف‌‌‌های هرز را کاهش داد. درتمامی روش‌ها که توزیع کود آن ها بصورت پخش بود تیمارکنترل شیمیایی از لحاظ آماری عملکرد بالاتری (16 %) داشت؛ ولی در روش کودکاری بین تیمارکنترل شیمیایی و دو بار کولتیواتور اختلاف معنیداری مشاهده نشد. براساس نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد درمزارع ذرت فاقد پیچک که توزیع کود به‌ صورت پخش انجام می‌شود،کنترل علف‌‌‌های هرزبه‌ صورت شیمیایی به‌ دلیل بیشتر بودن عملکرد (15%) موثرتر است؛ همچنین درصورت توزیع کودبه صورت کود‌ کاری روش کنترل علف‌‌‌ هرز با دوبارکولتیواتور توصیه می‌گردد. در ترکیب تمامی تیمارها بیشترین عملکرد دانه (9183 کیلو گرم در هکتار) از ترکیب ماخار+ کم خاک‌ورزی +کود کاری + دوبار کولتیواتور به‌ دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Tillage, Fertilization and Weed Control Methods on Corn Yield in the Northern Part of Khuzestan

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ghaseminejad Raeini 1
 • Mohammad Sheikh Davoodi 2
 • Morteza Almasi 3
 • Houshang Bahrami 2
 • Eskandar Zand 4
 • Khalil Alamisaeid 5
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of seed bed preparation, fertilization and weed control (after planting) methods on growth and corn yield in northern part of Khuzestan a field experiment was conducted as split blocks in a randomized complete block design with four replications during 2009 and 2010. Three seed bed preparations consisting of Makhar condition (wet seeding) + conventional tillage (plough + disk + leveler), makhar condition + reduced tillage (disk) and without makhar + reduced tillage were performed in horizontal plots. Two methods of fertilizing (Broadcast and Drill) as main factors and weed controlling methods (once using of field cultivator in four-leaf stage (20 cm height of plants), two times using rolling cultivator in four and seven-leaf stage (20, 40 cm height of plant), using two liters Nicosolforon herbicides when the plant produced 3 - 4 leaves, and checking treatments (weed free and weed infect) as the sub-factors were conducted in vertical plots. The results indicated that population and biomass dry weight of weeds were significantly (p< %5) affected by Makhar. Planting in without makhar soil, caused reduction in the population and weed weight (30% and 40%) in the 5th week. In all tillage methods, the effect of two times using rolling cultivator and chemical control on grain yield and biological yield was statistically similar. In fertilizer drill method, grain yield and biological yields, kernel in rows and rows in ear were significantly (P<%1) higher than broadcast method. The most grain and biological yield were obtained in combination of makhar condition and fertilizer drill (in treatment of makhar condition + reduced tillage, grain yield was 9003.25 kg/ha.). Two times using rolling cultivator reduced the population and weight of weeds significantly more than chemical control in farm with plenty of Bind weed. In all of the Broadcast fertilizer methods, chemical control treatment had more yield (16%), but in fertilizer drill method there was no significant difference between chemical and two times using of rolling cultivator treatments. It seems that in corn farms when broadcasting fertilizer method is used, the chemical control of weed due to higher yield (15%) is more effective; two cultivator weed control method is recommended if the distribution of fertilizer is used with drilling method. The highest grain yield (9183 kg/ha) was obtained from the combination of makhar, reduced tillage, fertilizer drilling method and two times using rolling cultivator.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corn
 • Fertilization
 • Broadcasting
 • Weed control
 • Reduced Tillage