اثر علف کش های تری فلورالین و اتال فلورالین و ادوات خاک ورزی بر علف های هرز، عملکرد و برخی صفات زراعی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران

چکیده

 به منظور  بررسی اثر نوع علف­کش و ابزار خاک­ورزی بر علف­های هرز، عمکرد و برخی صفات زراعی لوبیا، دو آزمایش مزرعه­ای در طی سال­های زراعی 1386 و 1387 در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد.تیمار­ها شاملکاربرد دو نوع علف­کش تری­فلورالین و اتال­­فلورالین و سه نوع ادوات خاک­ورزی شامل روتیواتور، دیسک و کولتیواتور بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ادوات خاک­ورزی و نوع علف­کش بر روی عملکرد محصول و جمعیت علف­های هرز در سطح احتمال 5 درصد معنی­دار بود. در این تحقیق، کاربرد علف­کش اتال­­فلورالین و روتیواتور از نظر افزایش عملکرد دانه لوبیا (54/23 درصد) و کاهش جمعیت علف­های هرز (25/89 درصد) نسبت به تیمار شاهد برتری داشت. همچنین، ادوات خاک­ورزیروتیواتور و دیسک برای اختلاط علف­کش­ها با خاک به ترتیب برتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trifluralin and Ethalfluralin Herbicides and Tillage Implements on Weeds Control, Seed Yield and Some Agronomic Traits of Bean (Phaseolus Vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hedayatipour
  • Mohammad Lak
  • Marefat Mostafavi Rad
Scientific Member of Agricultural and Natural Resources, Research Center of Markazi Province, Arak, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of type of herbicide and tillage implements on weeds control, seed yield and some agronomic traits ofbean (Phaseolous vulgaris L.), two field experiments were carried out as factorial arrangement in complete block design with three replications during 2007 and 2008 growing seasons at Khomain Research Station (49º 57´ N; 33º 39´ E, and 1930 m above sea level) in Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province. Two types of herbicides including Trifluralin and Ethalfluralin and three tillage implements such as rotary plow, disc and cultivator, comprised the experimental factors. Results of combined analysis showed that the effect of tillage implements and type of herbicide for seed yield and weed population were significant at 5% probability. In this research, application of Ethalfluralin and rotary plow had superiority for enhancement of seed yield and decrement of weeds population. In addition, tillage implements such as rotary plow and disc showed superiority for incorporation of soil and herbicide, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Herbicide
  • Tillage Implements
  • Seed yield