تأثیرکاربرد پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر پرمصرف در گندم تحت تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

    برای بررسی تأثیر پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت عناصر پرمصرف در برگ و دانه گندم رقم 18-81-N تحت مقادیر مختلف آب آبیاری آزمایشی گلدانی به صورت اسپیلت­فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و در چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری پس از تخلیه 75، 50 و 25 درصد آب قابل دسترس گیاه و فاکتور فرعی شامل پتاسیم در سه سطح 0، 300 و 600  کیلوگرم کود سولفات­پتاسیم در هکتار و کود دامی در سه سطح 0، 20 و 40 تن کود گاوی در هکتار بود. نتایج آزمایش نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر میزان عملکرد دانه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و دانه در سطح 1 درصد معنی­دار شد و بیشترین غلظت نیتروژن و پتاسیم در تیمار آبیاری پس از تخلیه 75 درصد آب قابل دسترس گیاه مشاهده شد. فسفر برگ و دانه با مصرف کود دامی افزایش یافت و بیشترین میزان فسفردانه در تیمار آبیاری پس از تخلیه 50 درصد آب قابل دسترس گیاه و مصرف 40 تن کود دامی در هکتار و بیشترین میزان فسفر برگ با مصرف 20 و 40 تن کود دامی در هکتار حاصل شد. بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمارآبیاری پس از تخلیه 25 درصد آب قابل دسترس گیاه و 40 تن کود دامی مشاهده شد. پتاسیم دانه نیز تحت تأثیر مصرف کود سولفات­پتاسیم قرار گرفت و با مصرف 300 و 600 کیلوگرم در هکتار میزان آن افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Potassium and Manure Application on Concentration of Macro Elements on Wheat under Different Water Stresses

نویسندگان [English]

  • Elahe Hasanzade 1
  • Mehdi Ghajar Sepanlou 2
  • Mohammad Bahmanyar 2
1 M.Sc. student in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran
2 Associate Professor of Soil Science Department, College of Crop Sciences, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of potassium and manure fertilizer on yield and concentration of macro elements in leaf and grain of wheat (N-81-18 cultivar) under water stress, a pot experiment was conducted in split plot based on randomized complete design with four replications in 2009-2010 crop years. The main factor was inclusive irrigation after depletion of 75, 50 and 25 percent of available water, and the subsidiary factor was inclusive potassium sulfate in three levels (0, 300 and 600 kg/ha) as well as manure fertilizer in three levels (0, 20 and 40 ton/ha). Results indicated that irrigation treatment had a significant effect on grain yield and elements of nitrogen, phosphorous and potassium in leaf and grain at p-1 manure fertilizer and the greatest amount of phosphorous of leaf was observed with consumption of 20 and 40 tons ha-1of manure fertilizer. The maximum amount of grain yield was achieved in irrigation treatment after depletion of 25% available water and usage of 40 ton ha-1manure fertilizer. Grain potassium was increased with the consumption of 300 and 600 kg/ha-1 potassium sulfate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium
  • Manure Fertilizer
  • irrigation
  • Nitrogen
  • Phosphorous and Wheat