نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پلیمرهای سوپرجاذب قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و مواد غذایی را دارند و افزون بر تأمین بهینه آب مصرفی گیاهان، هدر­روی آب از طریق تبخیر و آبشویی نیز در آن­ها بسیار کم است. یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه­خشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. به­منظور مقایسه اندازه­های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار ماده جاذب­آب (­شاهد (بدون اعمال ماده جاذب­آب) و سوپر­جاذب طراوت 200A در6 اندازه (25/0-­21/0،­ 5/0-­25/0، 1-­5/0،   2-­1، 4/3-2 و 75/4-­4/3 میلی­متر هرکدام به میزان 2 گرم در کیلوگرم خاک) درسه تکرار در دو بافت شنی­لومی و لومی­رسی انجام شد. سپس مقدار آب خاک برای هر تیمار در مکش­های 0، 1/0، 3/0، 5/0، 1، 3، 5 و 15 بار اندازه­گیری و منحنی­های رطوبتی هر خاک به طور جداگانه رسم گردید. نتایج نشان داد که بین دو بافت خاکو تیمارها در مکش­های مختلف و همچنین اثر متقابل این عوامل با هم اختلاف معنی­دار آماری در سطح 1 درصد وجود دارد. هم­چنین نتایج نشان داد که پلیمر سوپرجاذب 2-­1 میلی­متری نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش قابل توجهی در ظرفیت نگهداری آب خاک به خصوص در بافت سبک گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Sizes of Particles of a Superabsorbent Polymer on Water Holding Capacity of Two Different Soil Textures

نویسندگان [English]

  • Atefeh Dashtbozorg 1
  • Gholamabbas Sayyad 2
  • Iraj Kazeminezhad 3
  • Mousa Mesgarbashi 4

1 .Sc. Student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.

3 Associate Professor, Department of Physics, College of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran

4 Associate Professor, Department of Agronomy, Collge of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran

چکیده [English]

Superabsorbent polymers are water containers that absorb and retain large quantities of water when applied to the soil. These materials release the absorbed water, allowing the plants to consume adequate amounts of water at all growth stages. One of the best options for increasing the irrigation efficiency and better application of precipitation in arid and semi-arid areas are application of superabsorbent polymers to soil. Different sizes of particles of a superabsorbent polymer were compared on the soil water retention capacity. The study adopted a factorial experimental design based on a completely randomized design in loamy sand and clay loam soil with three replications.  There were 7 treatments of water absorbent material including control (without the water absorbent material) and superabsorbent Taravat A200 in 6 sizes (0.21-0.25, 0.25-0.5,  0.5-1, 1-2, 2-3.4 and 3.4-4.75 millimeter, each at 2g per kg soil). Then soil water content was measured for each treatment at suctions 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5 and 15 bar and the soil moisture curves were plotted separately. The results showed that there was a significant difference among treatments and two soil textures in various suctions and the interaction of these factors at the level of %1. Also, it was observed that the superabsorbent polymer 1-2 mm compared with other treatments resulted in increase the soil water holding capacity, significantly especially in the light soil texture.