بررسی اثر ترکیب بسترهای آلی و معدنی در پرورش گیاه آپارتمانی دراسنا (Dracaena marginata Ait.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه باغبانی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه باغبانی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه خاکشناسی، دامغان، ایران

چکیده

انجام تحقیقات بر روی بسترهای کشت مختلف جهت پرورش گیاهان آپارتمانی گلدانی امری ضروری به نظر می‌رسد. با استفاده از ضایعات آلی و مواد معدنی مختلف می­توان بسترهای بومی با قیمت های پایین را به عنوان جایگزین ارزان­تر، در دسترس تر و با کیفیت مطلوب به جای بسترهای کشت وارداتی معرفی نمود؛ به همین منظور در این تحقیق اثر بسترهای مختلف آلی و بسترهای معدنی بر گیاه گلدانی و  برگ زینتی دراسنا (Dracaena marginata Ait.) بررسی گردید. بسترهای کشت به کار رفته عبارت بودند از نسبت های مختلف پیت، کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست در ترکیب با پرلیت و زئولیت. نتایج نشان داد که بسترهای حاوی 50% پیت + 50% پرلیت، 50% کمپوست زباله شهری + 50% پرلیت و 50% ورمی کمپوست + 25% پرلیت + 25% زئولیت بیشترین اثر را بر ارتفاع گیاه، تعداد برگ تولید شده و قطر ساقه نشان دادند و ضعیف­ترین نتایج نیز در بیشتر صفات در تیمار 50% کمپوست زباله شهری + 25% پرلیت + 25% زئولیت مشاهده شد. بیشترین میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم جذب شده توسط گیاهان، در تیمار 50% پیت + 50% پرلیت و کمترین آن در تیمار 50% زباله شهری + 25% پرلیت + 25% زئولیت مشاهده شد. با توجه به نتایج، به علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پایین­تر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست نسبت به پیت، ترکیب های 50% ورمی کمپوست + 25% پرلیت + 25% زئولیت و 50% کمپوست زباله شهری + 50% پرلیت می­توانند به جای بستر کشت وارداتی، 50% پیت + 50% پرلیت، در پرورش این گیاه و سایر گیاهان آپارتمانی برگ زینتی در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Organic and Non-Organic Media in Production of Dracaena marginata Ait.

نویسندگان [English]

  • Farshid Esmaeili 1
  • Sepideh Kalate Jari 2
  • Zarintaj Alipour 3
1 Former M. Sc. Student, Department of Horticulture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Horticulture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Soil Science, Islamic Azad University of Damghan, Semnan, Iran
چکیده [English]

It seems necessary to study different beds on which pot plants can be grown in apartments. Organic wastes and different types of mineral substances can be used to prepare domestic beds as cheaper, more available, and higher-quality alternatives for foreign and imported beds. For this purpose, the present study explores effects of different organic and inorganic beds on the pot plant Dracaena marginata Ait and its ornamental leaves. The beds used for growing the plant in this study included different ratios of peat, urban waste compost, and vermicompost in combination with perlite and zeolite. Findings indicated that the beds composed of peat (50%) + perlite (50%), waste compost (50%) + perlite (50%), and vermicompost (50%) + perlite (25%) + zeolite (25%) are the most effective ones on plant altitude, number of leaves, and stem diameter while the poorest results were obtained for a combination of waste compost (50%) + perlite (25%) + zeolite (25%). The highest level of absorption for nitrogen, phosphor, and potassium was observed in the treatment peat (50%) + perlite (50%) while the lowest absorption was found in the plants treated with waste compost (50%) + perlite (25%) + zeolite (25%). Given these results, and due to the lower cost and availability of urban waste composts and vermicompost compared to peat, the combination of vermicompost (50%) + perlite (25%) + zeolite (25%) as well as waste compost (50%) + perlite (50%) can be used to replace the imported products (i.e. peat (50%) + perlite (50%)) in growing Dracaena marginata Ait and other ornamental or pot plants in our country. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dracaena
  • Peat
  • Vermicompost
  • Urban Waste Compost
  • Zeolite