ارزیابی توانایی کانی سپیولیت در کاهش آبشویی سرب و روی از ستونهای خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، اهواز 61349-46655، خوزستان، ایران

چکیده

پساب صنایع مختلف حاوی مقادیر قـابل توجهی فلزات سنگین هستند که پس از ورود به خاک و آبشویی از آن می­توانند آلودگی آب­های زیرزمینی را باعث شوند. مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر کاربرد کانی­های رسی در ممانعت از آبشویی این عناصر صورت گرفته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی کارایی کانی سپیولیت به عنوان یک جاذب قوی و ارزان قیمت در جلوگیری از آبشویی عناصر سرب و روی از ستون­های خاک در شرایط آزمایشگاهی صورت پذیرفت. بدین مـنظور 400 میلی­لیتر مـحلول­هایی که حاوی غلظت 75 میلی­گرم در لیتر عناصر سرب و روی بودند از یک ستون شنی از پیش اشباع شده که حاوی مقادیر مختلفی از کانی­ سپیولیت (2، 4، 6 و 8 درصد) در دو اندازه کوچکتر از 2 میکرون و 20 تا 50 میکرون بودند با دبی 2/1 ­لیتر در ساعت عبور داده شد و غلظت سرب و روی در محلول­های خروجی (20 میلی­لیتری) با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد کانی سپیولیت آبشویی عناصر سرب و روی را در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی­داری کاهش می­دهد. همچنین با افزایش میزان کاربرد کانی سپیولیت از 2 به 8 درصد و کاهش اندازه ذرات کانی­ فوق از 20 تا 50 میکرون به ریزتر از 2 میکرون، آبشویی عناصر سرب و روی از ستون­های مورد مطالعه کاهش می­یابد. لیکن میزان سرب آبشویی شده در مقایسه با روی بسیار کمتر است. در کل به نظر می­رسد که استفاده از کانی سپیولیت می­تواند راهکار مناسبی در جهت کاهش انتقال عناصر سرب و روی به آب­های زیرزمینی باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sepiolite Ability to Reduce Pb and Zn Leaching from Soil Columns

نویسندگان [English]

  • Saeid Hojati 1
  • Ahmad Landi 2
  • Heyam Alekasiri 3
1 Assistant Professor of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Associate Professor of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran
3 Master of Environmental Sciences, Ahvaz 61349-46655, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Wastewaters from different industries contain great amounts of heavy metals which can contaminate the ground water after entering the soil. Few studies have been conducted on the application of clay minerals such as sepiolite in preventing the leaching of these elements. This study was conducted to evaluate sepiolite as a strong and inexpensive adsorbent in preventing the leaching of lead and zinc from sandy soil columns under laboratory conditions. Therefore, 400 ml of solutions containing lead and zinc with a concentration of 75 mg/l, were passed through pre-saturated soil columns with different amounts of sepiolite (2, 4, 6 and 8 weight percent) in two sizes, < 2 and 20- 50 microns, under a flow rate of 1.2 liter h-1. The concentration of lead and zinc in the successive 20 ml leachate was then measured using atomic absorption spectrophotometer. Results showed that application of sepiolite in soil columns decreased leached amount of Pb and Zn as compared to control treatments. Also, with increasing sepiolite application rate, and decreasing its particle size, leaching of zinc and lead from the soils was reduced. However, the amount of lead leached was less than that of zinc. It seems that sepiolite mineral could be utilized as suitable materials to reduce the leaching of lead and zinc from soil to ground waters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepiolite
  • Pollution
  • Wastewater
  • Leaching