تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر کاربرد متوالی 3 و 5 دورة کمپوست زباله شهری با و بدون کودشیمیایی NPK بر میزان عناصر کم مصرف جذب شده توسط اندام­های مختلف گندم، آزمایشی با طرح بلوک کامل تصادفی در قالب اسپلیت پلات در 4 تکرار  به­صورت گلدانی در سال زراعی 1388 اجرا گردید. در این طرح فاکتور اصلی 6 سطح کودی شامل: شاهد ( بدون مصرف کمپوست و کود شیمیایی)، کود شیمیایی طبق آزمون خاک (200 کیلوگرم اوره، 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 100کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار) و 4 سطح کمپوست زباله شهری (20 و40 تن در هکتار بدون کود شیمیایی و همراه با نصف کود شیمیایی مورد نیاز خاک) و فاکتور فرعی کاربرد 5 و 3 دوره متوالی می­باشد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار و دوره­های مصرف کمپوست زباله شهری، غلظت روی و منگنز جذب شده در برگ پرچم و اندام هوایی گندم افزایش یافت که بالاترین میزان آن­ها با مصرف 5 دورة متوالی40 تن کمپوست غنی شده با نصف کودشیمیایی پایه به­دست آمد. همچنین با افزایش مقدار مصرف کمپوست، غلظت آهن برگ پرچم افزایش یافت. در دانه گندم نیز، بالاترین غلظت روی، آهن و منگنز با کاربرد 5 دورة متوالی40 تن کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی پایه در خاک حاصل شد. ضمناً، با افزایش مقدار مصرف کمپوست زباله شهری در خاک، مقدار جذب مس توسط برگ پرچم، اندام هوایی و دانه گندم افزایش یافت و اثر دفعات مصرف کمپوست فقط در دانه گندم دیده شد.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Three and Five Years Continuous Periods of Municipal Solid Waste Aapplication on the Amount of Micronutrient Elements in Wheat Shoot and Seed

نویسندگان [English]

  • Akram Ahmadpoor Sefidkoohi 1
  • Mehdi Ghajar Sepanlou 2
  • Mohammad Bahmanyar 2
1 Former M.Sc. Student of Soil Science, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural and Natural Resources University, Iran
2 Associate Professor of Soil Science, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural and Natural Resources University, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of applying three and five continuous periods of municipal solid waste (MSW) with and without NPK chemical fertilizer on the amount of micronutrient uptake by different parts of wheat, a pot experiment was conducted in split plot based on randomized complete block design with four replications in 2009. The main plot was a six-fertilizers level including control (without MSW and chemical fertilizer), chemical fertilizers according to soil test (200 kg urea, 150 kg triple superphosphate, and 100 kg K2SO4 per ha) and 4 levels of MSW (20 and 40 ton.ha-1 without fertilizer and with half of fertilizer) and the sub plot was applying 3 and 5 continuous periods of MSW. The results showed that, by increasing the amount and periods of applying MSW, the concentration of Zn and Mn in flag leaf and straw of wheat increased, with the maximum amount of obtained with the application of five consecutive periods 40 ton MSW enriched with half of NPK fertilizer. Also, by increasing the amount of applying MSW, concentration of Fe increased in flag leaf. Dmoreoven, in wheat seed, the most amount of Zn, Fe and Mn was observed by applying 5 consecutive periods 40 ton MSW enriched with 1/2 fertilizer in soil. Meanwhile, by increasing the amount of applying MSW in soil, the concentration of Cu increased in flag leaf, straw and kernel wheat flag leaf, shoot and seeds, and the effects of periods of application of MSW was just showed in wheat seeds.