اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

4 مربی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای باعث ایجاد اثر گلخانه­ای در کره زمین و گرم­تر شدن هوای آن شده است. در این میان،  CO2یکی از مهم­ترین گازهای سهیم در این فرایند می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر روش­های خاک­ورزی و آبیاری بر میزان تصاعد CO­­از خاک به اتمسفر در مراحل رویشی گندم با روش اتاقک بسته و کروماتوگرافی گازی می­باشد. روش­های خاک­ورزی و آبیاری شامل خاک­ورزی حفاظتی، خاک­ورزی مرسوم، آبیاری غرقابی و آبیاری نشتی بود، این آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی کرت­های یک بار خرد شده در زمان و از طریق تجزیه مرکب، با سه تکرار و پوشش 45% بقایای سطحی، با 6 مرحله نمونه­گیری از گازهای خاک، در سال زراعی 1389، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. اندازه­گیری مقدار آب آبیاری با روش سیفون مستغرق انجام شد. نتایج نشان داد که میزان تصاعدگاز  CO2تحت تاثیر سیستم­های خاک­ورزی و آبیاری می­باشد. در خاک­ورزی مرسوم بدلیل به­هم­ خوردگی بیش­تر خاک، تصاعد گاز برای CO2، تا میزان 67% افزایش یافت. تحت آبیاری غرقابی میزان تصاعد گازCO2  نسبت بهسیستم آبیاری نشتی تا 33% افزایش نشان داد (0/05≤p). خاک­ورزی حفاظتی توام با آبیاری نشتی کم­ترین (0/05≤p)میزان تصاعد دی­اکسیدکربن (مقدار آن 1143 میلی­گرم در مترمکعب) را داشت. در صورتی که خاک­ورزی مرسوم- آبیاری غرقابی، با متوسط 2592 میلی گرم در متر مکعب بیشترین مقدار CO2 را تولید نمود (0/05≤p).

عنوان مقاله [English]

Effects of Tillage Methods and Irrigation on Greenhouse Gasses Emission under Wheat Cultivation in the North of Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Farideh Yarahmadi 1
  • Ahmad Landi 2
  • Mohammad Asoodar 3
  • Adel Moradi Sabz Kuhi 4
1 Former M.Sc. student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery and Mechanization, College of Agricultural Engineering, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Iran
4 Lecturer, College of Agricultural Engineering, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Increasing the concentrations and emissions of greenhouse gases makes the weather warmer and affects land uses. Carbon dioxide emission is recognized as one of the most important factors in global warming. The objectives of this research were to investigate the amount of CO2 emission from soil to atmosphere during the wheat growth under two different tillage and irrigation methods. In this study, an experiment with a combination of tillage practices (conventional and conservation tillage) and two irrigation practices (flooding and furrow irrigation), using 45% surface residue, with 6 times of sampling from soil gases and 3 replications was done. The Statistical design of split plot in time with covariance analysis was used. A closed chamber method and gas chromatography were applied at Ramin Agricultural University research station. In order to measure the amount of water used, the submerged siphon method was used. The results showed that, the overall carbon gas emissions were influenced by soil moisture and tillage systems. Conventional tillage systems caused more fluxes because of mixing soils, the increase for CO2, was 67%. The amount CO2 gas emission for the flooding system was 33% more than of that furrow irrigation. Conservation tillage with furrow irrigation produced the lowest (p≤0.05) carbon dioxide emission. This value was 1143 mg/ m3 whereas the conventional tillage-flood irrigation, with an average of 2592 mg/m3 showed the maximum (p≤0.05) emission.