بررسی تأثیرات باسیلوس سابتیلیس و کورینه باکتریوم گلوتامیکوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شوری خاک محیط تنش­زایی را برای ریزجانداران خاک ایجاد می­کند و باعث کاهش تعداد و فعالیت آن­ها  می­گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر برخی شاخص­های میکروبی خاک و نیز  بررسی تأثیر دو نوع باکتری مقاوم به شوری بر مقدار این شاخص­ها در خاک می­باشد. 35 جدایه از خاک­های ریزوسفری شور جدا شده و توانایی آن­ها برای رشد در غلظت­های 0 تا 600 میلی­مولار نمک ارزیابی شد. از بین   آن­ها 2 جدایه به­عنوان باکتری مقاوم به شوری انتخاب شدند که جزء جنس­های باسیلوس سابتیلیس و کورینه­باکتریوم گلوتامیکوم شناخته شدند. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل شوری در 4 سطح (2، 4، 8 و 12 دسی­زیمنس برمتر) و باکتری در سه سطح ( بدون تلقیح، تلقیح شده با باسیلوسسابتیلیس و تلقیح شده با           کورینه­باکتریوم گلوماتیکوم) در گلخانه اجرا گردید. گیاه کشت شده جو می­باشد. سطوح مختلف شوری در خاک با اضافه کردن مخلوطی از نمک­ها شامل کلرید­سدیم، کلرید­­کلسیم و کلرید­منیزیم ایجاد گردید. پس از 8 هفته مقدار تنفس خاک، کربن زیتوده میکروبی و 2qCo  در خاک اندازه­گیری شدند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تأثیر سطوح شوری بر این شاخص­ها معنی­دار (001/0 P< ) شد. تلقیح باکتری در سطوح مختلف شوری به طور معنی­داری باعث افزایش تنفس خاک (05/0 P< ) و کربن زیتوده میکروبی (001/0 P< ) و کاهشqCO2 (001/0 P< ) در خاک گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که باکتری­هایریزوسفری مقاوم به شوری، آثار منفی شوری بر شاخص­های میکروبی خاک را کاهش دادند.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Bacillus Subtilis and Corynebacterium Glutamicum on Soil Microbial Indexes in Different levels of Salinity

نویسندگان [English]

  • Safoura Jafari 1
  • Mostafa Chorom 2
  • Naeimeh Enayatizamir 3
  • Hossein Motamedi 4
1 Master of Science, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran university of Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Soil salinity induces a stressful environment for soil micro-organisms and reduces their number and activity. The objective of this research is investigating the effect of different levels of salinity on some of soil biological indicators and also assessing the effect of two types of halotolerant rhizospheric bacteria on the value of these indexes in soil. 35 strains were isolated from saline rhizospheric soils and their ability to grow in concentrations of 0 to 600 mM salt was evaluated. Among them, two isolates were identified as salt tolerant bacteria that were recognized as genera of Bacillus subtilis and Corynebacterium glutamicum. The factorial experiment, as the completely randomized design, was performed with two factors including salinity in four levels (2, 4, 8 and 12 dS/m) and bacteria in three levels (none inoculated, inoculated with Bacillus subtilis and inoculated with Corynebacterium glutamicum) in the greenhouse. The cultivated plant was barley. Different levels of salinity in soil were created by adding the mixture of salts including NaCl, CaCl2 and MgCl2. After 8 weeks, the amount of soil respiration, microbial biomass carbon and qCO2 were measured in the soil. The results of the statistical analysis showed that the effect of salinity levels on these indicators were significant (P<0.001). Bacterial inoculation in different levels of salinity, significantly, increased the soil respiration (P<0.05) and microbial biomass carbon (P<0.001) and reduced qCO2 (P<0.001) in soil. The results of this research showed that the halotolerant rhizospheric bacteria reduced the negative effects of salinity on soil microbial indicators.