شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ‌ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی سازمان آب و برق استان خوزستان

4 استادیار گروه علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

5 کارشناس ارشد خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در ایران اکثر حوضه­های آبخیز، بویژه حوضه­های کوهستانی، فاقد ایستگاه­های اندازه­گیری به تعداد کافی می­باشند و گاهی ایستگاه­ها برای طولانی مدت فاقد آمار هستند. به­دلیل محدودیت دسترسی به داده­های هیدرولوژیک کافی، مدل­سازی حوضه­ها نقش مهمی درتوسعه منابع دارد. درمطالعه حاضر، توانایی مدلSWAT به منظور شبیه­سازی جریان  رودخانه مارون در زیر حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) بررسی شد. واسنجی و آنالیز حساسیت مدل با استفاده از برنامهSUFI-2  انجام پذیرفت. مدل با استفاده از اندازه­گیری­های شدت جریان در سال­های 2006-1994 در ایستگاه ایدنک واسنجی و اعتبارسنجی گردید. درمرحله واسنجی رواناب ماهانه، ضرایب NS، R2،p-factor  و d-factor در خروجی حوضه به ترتیب 63/0، 73/0، 59/0 و 23/1 ودر مرحله اعتبارسنجی، مقادیر 70/0، 75/0، 67/0و 05/1 به­دست آمد. نتایج کلی شبیه­سازی نشان داد که مدل SWAT می­تواند ابزار مناسبی در رابطه با شبیه­سازی شدت جریان رودخانه باشد.

عنوان مقاله [English]

Simulation of Runoff on Murun Dam Watershed (Idanak) using by

نویسندگان [English]

  • Nasrin Zalaki Badili 1
  • Gholamabbas Sayyad 2
  • Kazem Hemadi 3
  • Samira Akhavan 4
  • Ali Abdi 5
1 Former M. Sc. Student of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Academic Member of Khuzestan Water and Power Organization, Iran
4 Assistant Professor, Department of Water Sciences, College of Agriculture, Buali Sina University of Hamadan, Iran
5 Master of Soil Science, Department of Soil Science, College of Agricultural Engineering, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

In Iran, most mountainous watersheds do not have enough hydrometery stations and defective stations have sparse data. Because of limited availability of hydrologic data, watershed modeling plays a crucial role in development of local resources. In this study, SWAT was applied to simulate runoff in Marun dam (Idanak) watershed, a sub-basin of Marun catchment. Calibration and sensivity analyses were performed with SUFI-2 program. The model was run for period of 1994-2006and data of one hydrometery station at Idanak watershed were used for calibration and validation. For calibration of monthly runoff, the Nash-Sutcliffe, R2, p-factor and d-factor were 0.63, 0.73, 0.59 and 1.23 and for validation, these values were 0.70, 0.75, 0.67 and 1.05 respectively. The results showed that SWAT could be a proper tool for simulating the flow rate values of the river.