تاثیر بقایای گلاب گیری بر مقاومت مکانیکی و نگهداشت آب در خاک و بر رشد گیاه جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد، بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد، بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بقایای گلاب­گیری که مواد جانبی کارخانه­های گلاب­گیری، روغن­کشی و اسانس­گیری از گل می­باشند، اغلب استفاده خاص صنعتی نداشته و به عنوان پسماند گیاهی به خاک افزوده می شوند. در این پژوهش که در تابستان 1389 انجام شد، اثر افزودن بقایای گلاب­گیری گل محمدی همان سال در نسبت­ها و اندازه­های مختلف به خاک  بر روی مقاومت مکانیکی خاک، روند کاهش رطوبت، قابلیت نگهداری آب، روند رشد ساقه و ریشه گیاه جو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در یک طرح فاکتوریل 3×3 با سه تکرار انجام شدند. در این طرح درصد وزنی بقایای خشک در سه سطح 4%، 8% و 12% و اندازة ذرات بقایا در سه سطح با مش­های 6، 16 و 20 استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی بقایا، رطوبت بیش­تری در خاک حفظ شده و روند کاهش رطوبت از روز دوم به بعد به صورت خطی است. اندازه ذرات در مش­های آزمایش شده تاثیر چندانی بر مقدار حفظ رطوبت نداشت. مقاومت مکانیکی خاک در ده روز اول در تمام تیمارهای تقریباً ثابت بود؛ ولی بعد از آن با افزایش درصد بقایا و  اندازه ذارت مقاومت کاهش یافت.  طول ساقه­ها و ریشه­ها با تغییر درصد بقایا و اندازه ذرات روند مشخصی را نشان ندادند؛ اما رشد ریشه بیشتر تحت تاثیر اندازه ذرات قرار گرفت. در این پژوهش روند تغییرات رطوبت خاک به صورت تابعی خطی از زمان، درصد وزنی بقایا و اندازه ذرات مدل­سازی گردید. مدل به­دست آمده انطباق بسیار بالایی با داده­های آزمایشگاهی داشت (0/98=R2).

عنوان مقاله [English]

The Effects of Rose Water Distillation Residues on Mechanical Strength and Water Holding Capacity of Soil and the Growth of Barley

نویسندگان [English]

  • Shaheen Noorbakhsh 1
  • Ali Doaguei 2
  • Ahmad Ghazanfari Moghaddam 3
1 M. Sc., Department of Soil Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
2 M. Sc., Department of Agricultural Machinery, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Machinery, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Rose water residues are by-products of rose water industries. These residues do not have any industrial usage and they are returned to soil as crop fertilizer. In this research, the effects of adding rose water distillation residues to soil in different particle sizes and weight proportion were investigated and changes in mechanical strength, and water holding capacity of soil and the growth of barley were determined. The experiments were performed using a 3 × 3 factorial design in which the weight proportions of the residues were in three levels of 4%, 8% and 12%. The second factor was the size of the residues in three sieves meshes of 6, 16 and 20. The results indicated that with increase in the weight level of residue more moisture was retained by the soil, and the size of the soil particles had lower effect on water holding capacity of the soils. The mechanical strength of the soil decreased with increase in both weight proportion and the particle size of the residues. The length of the stems and roots did not show any definite trend with the variations in factors. In this research, the change in moisture content of the soil was expressed as a linear function of time and residues weight proportionas well as the particle size. The resulting model was well fitted to the experimental data (R2>0.98).