نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد مهندس مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در اثر فرسایش، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از بین رفته، حاصلخیزی خاک کاهش می­یابد و در نتیجه از میزان تولید و کیفیت محصول کاسته می‌شود. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و کاشت در سطوح شیب‌دار بر میزان فرسایش خاک و عملکرد گندم دیم، طی سال‌های 1386 تا 1387 در استان کرمانشاه انجام گردید. این آزمایش، به صورت کرت‌های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، شامل شیب در دو سطح (6 تا 8 و 10 تا 12 درصد) و تیمارهای خاک‌ورزی مرسوم، کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی به همراه روش‌های کاشت مرسوم، کاشت با خطی‌کار موازی با شیب و عمود بر شیب با سه تکرار در کرت‌های به طول 14 و عرض 4 متر انجام گردید و نتایج نشان داد که میزان روان­آبدر شیب 6 تا 8 درصد، 19/14020 لیتر در هکتار بود؛ که با افزایش شیب به 10 تا 12 درصد، به02/15251 لیتر در هکتار افزایش یافت. مقدار رسوب ایجاد شده در شیب 6 تا 8 درصد، 10854 و در شیب 10 تا 12 درصد، 12103 کیلوگرم در هکتار بود. تیمار گاوآهن قلمی و پنجه‌غازی اثر معنی‌داری بر عملکرد دانه داشت به ‌طوری که با میانگین عملکرد 1010 کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار گاوآهن برگردان­دار و پنجه‌غازی با عملکرد 845 کیلوگرم در هکتار برتر بود.تیمار بی خاک ورزی با میانگین عملکرد 960 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری با دیگر تیمار های خاک­ورزی  نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Tillage and Planting Methods in Hill Slopes on Soil Erosion and Wheat Grain Yield under Rain Fed Conditions in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Jalal Zakii 1
  • Mohammad Asoodar 2
  • Morteza Almasi 3

1 Master of Science in Agricultural Mechanization Engineering, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan

2 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery and Mechanization, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan

3 Professor, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch

چکیده [English]

The erosion in dryland causes decrease in yield and soil quality, especially in slope lands with conventional tillage. To investigate the effects of tillage and planting methods in slope lands on erosion and yield of rain fed wheat, an experiment was conducted in 2007-2008 at Kermanshah Province. The statistical design for this research was strip split plots in randomized complete blocks (RCB) with three replications. The dimension of each plot was 4×14 meters. Two slope levels (6-8 and 10-12 percent) were arranged in main plots, using three tillage systems (conventional, reduced and no tillage), and three planting methods (hand spreading, seeding by a grain drill parallel and perpendicular to slope) were arranged in sub-plots. Run off was shown 14020/19 L/hafor 6-8 percent slope while on 10 -12%, was measured to be about 15251/02 L/ha. Sediment was 10854 Kg/hafor 6-8% slope, and 12103 Kg/ha was found for 10 -12 percent slope. A significant (P<0.01) amount of grain yield was produced (1010 kg/ha) compared to moldboard plow and sweeps where chisel and sweep ploughs were applied. No tillage system produced 960 kg/ha grain yield, but it was not significantly different compared to other tillage treatments.