دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر کاربرد بیوچار نیشکر و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در ازدیاد تجاری ارقام سانسوریا Sansevieria trifaciata))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22055/agen.2023.42179.1647

پریسا خواجه؛ مینا تقی زاده


شبیه سازی گرمایش از کف گلخانه و بررسی اثر نانوسیال در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22055/agen.2023.42290.1648

محمود باغبانیان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد صقی الدین اردبیلی؛ سید مجید سجادیه


اثر تغییر کاربری اراضی بر اجزای فیزیکی و شیمیایی کربن آلی خاک در خاک‌های لسی حوزه آبخیز توشن، گلستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22055/agen.2023.42525.1649

علیرضا عبداله پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ امیر بستانی؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی