پیدایش و طبقه بندی خاکها
بهبود طبقه بندی داده های نامتعادل خاک با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در بخشی از اراضی استان زنجان

مستانه رحیمی مشکله؛ محمد امیر دلاور؛ محمد جمشیدی؛ امین شریفی فر

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43838.1667

چکیده
  علی‌رغم استفاده گسترده از روش های نقشه برداری رقومی خاک در مطالعات خاکشناسی، محدودیت های مربوط به عدم تعادل کلاس های خاک مانع عملکرد موفقیت‌آمیز بسیاری از الگوریتم های یادگیری ماشین در این روش ها شده است. از اینرو هدف از این پژوهش بهبود عملکرد مدل سازی داده‌های نامتعادل خاک با استفاده از روش پیش درمانی نمونه گیری مجدد در سه مدل پیش ...  بیشتر