تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر سیلیکون بر بهبود ویژگی‏ های رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه کاملینا (Camelina sativa L.) در شرایط شوری

نسرین تیموری؛ مختار قبادی؛ دانیال کهریزی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43322.1661

چکیده
  در سال‏های اخیر، سیلیکون با اثر کاهش خسارت گیاهان در مقابل برخی تنش‏های محیطی، توجه محققین را به خود معطوف نموده است. کاملینا یک گیاه دانه روغنی از خانواده چلیپائیان است که از معرفی آن در ایران، کمتر از یک دهه می‌گذرد. از این رو، پژوهشی با هدف بررسی تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به تنش شوری گیاهچه کاملینا در آزمایشگاه بذر دانشگاه ...  بیشتر