کلیدواژه‌ها = اسید استیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کمبود روی بر ترشح اسیدهای آلی ریشه دو ژنوتیپ ذرت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-111

10.22055/agen.2019.26404.1438

ثریا طاهری؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی