کشاورزی دقیق
بررسی ارتباط بین مقاومت نفوذسنج افقی و تنش پیش تراکم خاک

مجتبی نادری بلداجی؛ عباس همت؛ توماس کلر

دوره 40، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22055/agen.2018.19645.1312

چکیده
  در این مطالعه، ارتباط بین تنش­ پیش­تراکم (pcσ (و مقاومت نفوذسنج افقی (PR) به منظور پیشنهاد روشی جایگزین برای اندازه­گیری پیوسته pcσ و مدیریت دقیق تردد­­پذیری خاک در مزرعه بررسی شد. اندازه­گیری­های نفوذسنجی در 9 مزرعه با بافت­های مختلف (محتوای رس از g kg-1 584-189) در سوئیس انجام شد. نمونه­های دست نخورده خاک در نقاط مختلف در ...  بیشتر