تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
بررسی اثرات تغذیه تکمیلی و زمان استفاده آن بر شاخص‌های کمی، کیفی و بیوشیمیایی قارچ دکمه‌ای

ادریس شعبانی

دوره 45، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 425-441

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43489.1664

چکیده
  کاهش سطح عملکردی و کیفی قارچ دکمه‌ای در طول دوره برداشت، به دلیل کاهش مواد غذایی بستر و تجمع ترکیبات نامطلوب از چالش‌های مهم صنعت تولید قارچ است. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر تغذیه تکمیلی در زمان‌های مختلف بر شاخص‌های عملکردی قارچ دکمه‌ای انجام گردید. تیمار‌‌های آزمایشی شامل ...  بیشتر