تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر کاهش خسارت ریزگرد بر عملکرد گندم

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 215-230

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44728.1682

چکیده
  نوع مدیریت مزارع گندم و زمان وقوع پدیده ریزگرد بر میزان خسارات ناشی از تنش ریزگرد بر محصول گندم تأثیرگذار است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات ریزگرد و مطالعه روش‌های مدیریتی اعمال شده برای کاهش اثرات این تنش بر شاخص‌های عملکرد گندم در یک خاک آهکی و شور در استان خوزستان انجام شد. این مطالعه بهصورت بلوک‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

بررسی کاربرد کیتوزان بر عملکرد و برخی ویژگی‌‌های کیفی گوجه‌فرنگی

فرشاد زندیان؛ امین فرنیا؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ عباس رضایی زاد

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 283-298

https://doi.org/10.22055/agen.2023.41463.1639

چکیده
  به منظور بررسی اثر محرک زیستی کیتوزان بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌‌های کیفی میوه گوجه‌فرنگی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1397-1396 در شهرستان کرمانشاه انجام شد. آزمایش شامل 15 کرت، هر کرت با طول 4/2 و عرض 2/1 متر در نظر گرفته شد. در هرکرت سه ردیف و در هر ردیف 7 بوته و 21 بوته در هر کرت کشت گردید. فاصله بین ...  بیشتر

ارزیابی اثر عناصر کم‌مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گندم تحت تنش شوری در اقلیم خوزستان

علیرضا جعفرنژادی؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ محمد هادی موسوی فضل؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ لیلا بهبهانی

دوره 44، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 367-381

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39694.1625

چکیده
  شوری و آهکی بودن خاک و آب آبیاری و پایین بودن موادآلی در خاک‌های زراعی کشور موجب کمبود عناصر غذایی قابل جذب گیاه می‌گردد. این مطالعه در شهرستان اهواز در یک خاک آهکی و شور با بافت رسی سیلتی تحت کشت گندم به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار کودی در سه تکرار و مجموع 48 نمونه در دو سال متوالی اجرا شد. تیمارها شامل چهار ...  بیشتر

تأثیر بیوچار برگ خرما و بیوچار ضایعات برداشت پسته بر رشد ذرت و غلظت فلزات سنگین

آسیه ناروئی؛ جواد زمانی؛ شاپور کوهستانی؛ فریده عباس زاده افشار

دوره 44، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 399-413

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39797.1629

چکیده
  این پژوهش در شرایط گلخانه‌ای بر رشد گیاه ذرت در دو نوع خاک (شنی و لوم شنی) در 5 سطح کاربرد از دو نوع بیوچار، بیوچار برگ خرما و بیوچار ضایعات برداشت پسته (صفر، 1، 2، 3 و 5 درصد وزنی) انجام شد. کشت گیاه در خاک حاوی انجام و در زمان برداشت ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه اندازه‌گیری شدند. همچنین غلظت فلزات سنگین در اندام هوایی گیاه مورد ...  بیشتر

بررسی اثر ورمی‌کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده؛ فاطمه احمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 459-478

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34156.1571

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست،کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو تحت شرایط مختلف رطـوبتی، آزمایشـی بـه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری (I) در سه سطح 40، 60 و 80 درصد رطوبـت قابـل اسـتفاده در عمـق توسعه ریشه به عنوان فاکتور اول و حاصلخیزکننده‌های ...  بیشتر

بررسی تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak)

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده

دوره 42، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 79-95

https://doi.org/10.22055/agen.2019.27350.1457

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی آویشن دنایی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: کود شیمیایی (100 درصد)، کود زیستی (فسفاته بارور 2 + ازتو باکتر)، کود دامی، تیمارهای تلفیقی %50 کود شیمیایی ...  بیشتر

تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
بررسی تاثیر همزمان کاربرد عناصر کم مصرف و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌ها کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) رقم یونیورس

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22055/agen.2019.26649.1444

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک و عناصر کم‌مصرف بر برخی از ویژگی‎های کمی و کیفی چغندرقند رقم یونیورس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی تحقیقاتی کارخانه چغندرقند نقده اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف اسید هیومیک شامل صفر، 200، 300، 400، 500 و 600 کیلوگرم در هکتار و محلول‌پاشی ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت فسفر در یک خاک شور تیمار شده با لجن فاضلاب و سوپرفسفات تریپل با استفاده از روش جزء بندی شیمیایی

مریم معینی؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری

دوره 38، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22055/agen.2016.11670

چکیده
  تعیین شکل­های شیمیایی فسفر در خاک اطلاعات مفیدی را در ارتباط با تغذیه فسفر فراهم می­آورد. این مطالعه به صورت دو عاملی در سه تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی با هدف بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی منابع آلی و معدنی فسفر بر شکل­های شیمیایی فسفر در یک خاک شور و ارتباط آن­ها با جذب فسفر توسط گندم انجام شد. مقدار 100 میلی­گرم بر کیلو­گرم ...  بیشتر