دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثر کربن فعال بر جذب عناصر غذایی توسط گوجه فرنگی، خیار سبز و بادمجان تحت تنش بور آب آبیاری

مسعود شاهرخی؛ سعید شفیعی؛ حسین شکفته؛ شاپور کوهستانی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43788.1668

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کربن فعال بر توزیع مقدار بور در اندام‌های مختلف گیاهان تحت تنش آب آبیاری حاوی بور، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت اجرا شد. تیمارها شامل 3 نوع گیاه (خیار سبز، گوجه‌فرنگی و بادمجان)، 3 سطح غلظت بور در آب آبیاری (03/0، 5/2 و 5 میلی‌گرم بر لیتر) از ...  بیشتر

تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شور

راضیه فخرایی مطلق؛ احمد کوچک زاده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مرتضی پوزش شیرازی؛ عادل پشت دار

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22055/agen.2018.20048.1316

چکیده
  شوری از جمله عوامل محدود کننده عملکرد محصولات در سرتاسر جهان به‌شمار می رود و این مسأله به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات بخش کشاورزی مطرح است. کاربرد عناصر ریزمغذی یکی از راه‌های افزایش کمیت و کیفیت عملکرد گندم در شرایط تنش شوری می‌باشد. به‏منظور مطالعه تأثیر مصرف ‏روی در بهبود غلظت روی در دانه ...  بیشتر

بیوشیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری سودوموناس بر ویژگی های رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف توسط گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

المیرا لطفی؛ مجید باقرنژاد؛ نجف علی کریمیان؛ مهدی زارعی

دوره 38، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22055/agen.2015.11224

چکیده
  ریزجانداران می توانند به رشد بهتر گیاه بویژه در شرایط تنش های محیطی کمک ‌کنند. به منظور بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار، باکتری و تنش خشکی بر کلنیزاسیون ریشه و جذب عناصر غذایی کم مصرف، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل قارچ میکوریز آربوسکولار در دو سطح ‌(در حضور و عدم ...  بیشتر