دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب‌زمینی - گندم

پرستو اصلانی؛ مسعود داوری؛ محمدعلی محمودی؛ فرزاد حسین پناهی؛ ناصر خالق پناه

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22055/agen.2021.37397.1603

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر زئولیت کلینوپتیلولایت بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک و همچنین شاخص‌های رشد و عملکرد گندم انجام شد. بدین منظور، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان انجام شد. تیمارهای مورد‌مطالعه در این پژوهش شامل زئولیت طبیعی در چهار سطح صفر، 5، 10 و 15 ...  بیشتر