نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب‌زمینی - گندم

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.37397.1603

پرستو اصلانی؛ مسعود داوری؛ محمدعلی محمودی؛ فرزاد حسین پناهی؛ ناصر خالق پناه