نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر فعالیت جایگاه دفع پسماندهای جامد شهری بر کیفیت خاک مجاور آن– مطالعۀ موردی- محل دفع زبالۀ سراوان رشت

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.36055.1596

معصومه صادقی پور شیجانی؛ فاطمه شریعتی؛ نفیسه یغماییان مهابادی؛ حسن کریم زادگان