بررسی اثر ورمی‌کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده؛ فاطمه احمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 459-478

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34156.1571

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست،کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو تحت شرایط مختلف رطـوبتی، آزمایشـی بـه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری (I) در سه سطح 40، 60 و 80 درصد رطوبـت قابـل اسـتفاده در عمـق توسعه ریشه به عنوان فاکتور اول و حاصلخیزکننده‌های ...  بیشتر