نویسنده = ���������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تغییرات دما و pH بر میزان تولید زیست‌گاز در فرآیند هضم بی‌هوازی پسماند تقطیر نیشکر (ویناس)

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.32852.1562

محسن سلیمانی؛ وحید جهانگیری بلطاقی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ ذبیح الله مهدوی فر