نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سینماتیک سکو استوارت کارگیر سمپاش

دوره 43، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 495-510

10.22055/agen.2021.33437.1566

سمیه ترکتاز؛ علی محمد برقعی؛ جعفر مساح