نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آلودگی شیمیایی ناشی از سمپاشی مزرعه بر رفتار زنبور عسل با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 199-214

10.22055/agen.2020.30972.1508

زهرا عبداله زارع؛ نواب کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده