نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر دما و کودگاوی بر تولید بیوگاز از باگاس نیشکر

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-117

10.22055/agen.2020.29932.1497

محمد جعفر ملک زاده؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ مجید سجادیه