نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 89-104

10.22055/agen.2020.29872.1496

فهیمه ترکمانی؛ حسین پیری صحراگرد؛ محمدرضا پهلوان راد؛ محمد نهتانی