نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متقابل قارچ میکوریزا و فیلترکیک بر عملکرد گیاه گشنیز

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-161

10.22055/agen.2019.28369.1479

حنانه بهمنیان؛ حبیب اله نادیان قمشه؛ نفیسه رنگ زن