نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-129

10.22055/agen.2019.26798.1447

سروه مرادی؛ کمال نبی الهی؛ سید محمد طاهر حسینی