بررسی اثر ورمی‌کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده؛ فاطمه احمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 459-478

https://doi.org/10.22055/agen.2021.34156.1571

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست،کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادرشبو تحت شرایط مختلف رطـوبتی، آزمایشـی بـه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری (I) در سه سطح 40، 60 و 80 درصد رطوبـت قابـل اسـتفاده در عمـق توسعه ریشه به عنوان فاکتور اول و حاصلخیزکننده‌های ...  بیشتر

بررسی تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak)

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده

دوره 42، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 79-95

https://doi.org/10.22055/agen.2019.27350.1457

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی آویشن دنایی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: کود شیمیایی (100 درصد)، کود زیستی (فسفاته بارور 2 + ازتو باکتر)، کود دامی، تیمارهای تلفیقی %50 کود شیمیایی ...  بیشتر

تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی و معطر مرزنجوش استانبولی (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart)

سمیرا میخی؛ بهنام دولتی؛ امیر رحیمی

دوره 42، شماره 2 ، مرداد 1398، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22055/agen.2019.27096.1450

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی بر خواص آنتی­اکسیدانی مرزنجوش­استانبولی انجام شد. برای این منظور محلول­پاشی عناصر آهن (Fe)، روی (Zn)، مس (Cu) و مواد هیومیکی (HA) و تلفیق آنها با غلظت 3 درهزار به­صورت طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. تعداد 10 نمونه­ی گیاهی از هر کرت ...  بیشتر

تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
بررسی تاثیر همزمان کاربرد عناصر کم مصرف و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌ها کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) رقم یونیورس

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ سعید حیدرزاده

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22055/agen.2019.26649.1444

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک و عناصر کم‌مصرف بر برخی از ویژگی‎های کمی و کیفی چغندرقند رقم یونیورس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی تحقیقاتی کارخانه چغندرقند نقده اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف اسید هیومیک شامل صفر، 200، 300، 400، 500 و 600 کیلوگرم در هکتار و محلول‌پاشی ...  بیشتر