نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی پارمترهای موثر در طراحی نقاله نئوماتیکی افقی فاز رقیق شکر

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

10.22055/agen.2019.25147.1415

پویا کهنسال مکوندی؛ مجید رهنما؛ رسول معمار دستجردی؛ علیرضا شافعی نیا