نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی رقومی مکانی عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بدر، شهرستان قروه، استان کردستان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-125

10.22055/agen.2018.22984.1366

مسلم زرینی بهادر؛ جواد گیوی؛ روح الله تفی زاده مهرجردی