نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار برشی ساقه درختچه زینتی برگ نو در زمان هرس

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-78

10.22055/agen.2019.21044.1335

محمدرضا کماندار؛ جعفر مساح؛ مجید خانعلی