نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده و جزءبندی فسفر معدنی در یک خاک آهکی

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 127-144

10.22055/agen.2016.12279

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ حسین میرسید حسینی؛ محسن فرحبخش