نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شور

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-88

10.22055/agen.2018.20048.1316

راضیه فخرایی مطلق؛ احمد کوچک زاده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مرتضی پوزش شیرازی؛ عادل پشت دار