نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین مقاومت نفوذسنج افقی و تنش پیش تراکم خاک

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-169

10.22055/agen.2018.19645.1312

مجتبی نادری بلداجی؛ عباس همت؛ توماس کلر