نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ریشه گیاه در انتقال کلرید در خاک تحت شرایط جریان اشباع

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 95-107

10.22055/agen.2015.11277

مولود عالیپورشهنی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی کرایی؛ حسین معتمدی