نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-87

10.22055/agen.2018.17814.1274

بهروز پورمحمدعلی؛ محمدحسن صالحی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی