نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر تغییرات دما و pH بر میزان تولید زیست‌گاز در فرآیند هضم بی‌هوازی پسماند تقطیر نیشکر (ویناس)

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.32852.1562

محسن سلیمانی؛ وحید جهانگیری بلطاقی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ ذبیح الله مهدوی فر


2. ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-27

10.22055/agen.2018.15602.1213

محسن سلیمانی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید