نویسنده = محمد حسن صالحی
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی تغییرات شوری خاک به منظور پیش بینی تغییرات تناسب سرزمین در برخی مزارع گندم و جو در منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-104

10.22055/agen.2018.21117.1337

آناهید سلمان پور؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید حسن طباطبائی


2. پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-87

10.22055/agen.2018.17814.1274

بهروز پورمحمدعلی؛ محمدحسن صالحی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی