نویسنده = حسن مسعودی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد سامانه تولید آب با استفاده از سرمایش زمین

دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 313-323

10.22055/agen.2021.37787.1610

شایان حاجی نجف؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن مسعودی


2. تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص‌های رنگی تصاویر دیجیتال هوایی با مدلسازی رگرسیونی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-98

10.22055/agen.2019.26733.1446

سیده عارفه حسینی؛ حسن مسعودی؛ سیدمجید سجادیه؛ سامان آبدانان مهدی زاده