نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تغییرات شوری خاک به منظور پیش بینی تغییرات تناسب سرزمین در برخی مزارع گندم و جو در منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-104

10.22055/agen.2018.21117.1337

آناهید سلمان پور؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید حسن طباطبائی