نویسنده = جعفر مساح
تعداد مقالات: 3
1. سینماتیک سکو استوارت کارگیر سمپاش

دوره 43، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 495-510

10.22055/agen.2021.33437.1566

سمیه ترکتاز؛ علی محمد برقعی؛ جعفر مساح


2. بررسی رفتار برشی ساقه درختچه زینتی برگ نو در زمان هرس

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-78

10.22055/agen.2019.21044.1335

محمدرضا کماندار؛ جعفر مساح؛ مجید خانعلی


3. تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر استحکام گرانول با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-57

یوسف قاسمی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مجید محسنی منفرد؛ بهزاد آزادگان؛ جعفر مساح