نویسنده = جعفر مساح
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار برشی ساقه درختچه زینتی برگ نو در زمان هرس

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-78

10.22055/agen.2019.21044.1335

محمدرضا کماندار؛ جعفر مساح؛ مجید خانعلی


2. تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر استحکام گرانول با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-57

یوسف قاسمی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مجید محسنی منفرد؛ بهزاد آزادگان؛ جعفر مساح