نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدیریت اراضی بر فرسایش پذیری خاک-مطالعه موردی بخشی از حوزه‏ی آبخیز زاینده رود

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-119

10.22055/agen.2018.18172.1281

الهه کرمی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ بیژن خلیلی مقدم