پیدایش و طبقه بندی خاکها
استفاده از رویکرد مدل تجمعی برای مدل‌سازی مکانی کلاس‌های نامتعادل خاک

مستانه رحیمی مشکله؛ محمد امیر دلاور؛ محمد جمشیدی

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 289-308

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44688.1680

چکیده
  طبقه بندی داده های نامتعادل به یک موضوع تحقیقاتی مهم در زمینه داده کاوی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی صحیح نمونه های کلاس اقلیت و افزایش دقت طبقه بندی کلاس های خاک با استفاده از رویکرد مدل تجمعی در بخشی از اراضی جنوب غربی استان زنجان است. تعداد 148 خاکرخ با روش الگوی شبکه‌بندی منظم و میانگین فاصله 500 متر حفر، تشریح و با ...  بیشتر

پیدایش و طبقه بندی خاکها
بهبود طبقه بندی داده های نامتعادل خاک با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در بخشی از اراضی استان زنجان

مستانه رحیمی مشکله؛ محمد امیر دلاور؛ محمد جمشیدی؛ امین شریفی فر

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43838.1667

چکیده
  علی‌رغم استفاده گسترده از روش های نقشه برداری رقومی خاک در مطالعات خاکشناسی، محدودیت های مربوط به عدم تعادل کلاس های خاک مانع عملکرد موفقیت‌آمیز بسیاری از الگوریتم های یادگیری ماشین در این روش ها شده است. از اینرو هدف از این پژوهش بهبود عملکرد مدل سازی داده‌های نامتعادل خاک با استفاده از روش پیش درمانی نمونه گیری مجدد در سه مدل پیش ...  بیشتر