تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
اثرکاربرد بیوچار اصلاح شده اسیدی بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کینوا در یک خاک آهکی متاثر از نمک

مهری بزی عبدلی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالامیر بستانی؛ طالب نظری

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 43-59

https://doi.org/10.22055/agen.2023.43166.1657

چکیده
  یکی از راه‌های استفاده و بهره برداری از اراضی شور استفاده از ارقام متحمل به شوری مانند گیاه کینوا (Chenopodium quinoa) است. از طرفی استفاده از بیوچار pH خاک را افزایش می‌دهد و در خاک‌های قلیایی و آهکی ممکن است در دسترس بودن عناصر را کاهش دهد. لذا اصلاح بیوچار با اسید‌ها می‌تواند سبب افزایش قابلیت دسترسی به عناصر غذایی موجود در بیوچار می-شود. ...  بیشتر