دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
بررسی شکل های شیمیایی فسفر برای مدیریت فسفر خاک در اراضی تحت کشت پسته

رقیه شهریاری پور

دوره 45، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 167-181

https://doi.org/10.22055/agen.2022.41502.1640

چکیده
  داشتن اطلاعات کافی و دقیق در مورد فسفر معدنی خاک برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک بسیار مهم است. همچنین آگاهی از تغییر شکل فسفر در خاک‎های مختلف برای توصیه کود فسفره بسیار مهم است. هدف از این مطالعه یافتن اثرات استفاده طولانی مدت از مقادیر مختلف فسفر بر میزان فسفر قابل استفاده برای گیاهان و تعیین شکل‎های معدنی فسفر موجود در ...  بیشتر