نویسنده = ���������������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400

10.22055/agen.2021.37840.1611

فرزانه بنده الهی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علیرضا کریمی؛ محمد هادی فرپور؛ زهره مصلح؛ مرتضی فتاحی


2. پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-87

10.22055/agen.2018.17814.1274

بهروز پورمحمدعلی؛ محمدحسن صالحی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی